Каква е разликата между атомната маса и масовото число и как можем да намерим атомната маса на неутронния протон?


Отговор 1:

Atomicmassistheactualmassofanatom.ItisroughlythemassnumbertimesoneAMU(1.6605389×1027kg).NeutronsandprotonsbothmassaboutoneAMU.(Tobemoreprecise,abareprotonmasses1.0072765AMUandabareneutronmasses1.0086652AMU.)Whenyouputthemtogetherwithotherprotonsandneutronsinanucleus,atinybitoftheirmassdisappearsdownthepotentialwellofthestronginteraction.Atomic mass is the actual mass of an atom. It is roughly the mass number times one AMU (1.6605389\times 10^{-27} kg). Neutrons and protons both mass about one AMU. (To be more precise, a bare proton masses 1.0072765 AMU and a bare neutron masses 1.0086652 AMU.) When you put them together with other protons and neutrons in a nucleus, a tiny bit of their mass “disappears down the potential well” of the strong interaction.


Отговор 2:

Удобно е да се третират всички атомни маси като маси от неутрални атоми. Масовото число на ядро ​​е целочисленият брой на нуклеоните, които съдържа. Значи и протон, и неутрон имат масово число едно.

Но действителните маси (в атомните единици за маса, дефинирани точно от C12 = 12.000000000) са 1.0086649 и 1.0078250 съответно за неутрона и протона. Тъй като неутронът тежи повече в бета може да се разпадне до протона и електрона.