Каква е разликата между плътност и специфична гравитация?


Отговор 1:

Специфична гравитация: Определя се като съотношение на плътността на всяка течност към плътността на референтната течност. Обозначава се със „S“.

Sliq = ρ (всяка течност) / ρ (вода)

Плътност: Определя се като съотношение на масата на веществото към обема на веществото.

Обозначава се с ρ.

ρ = m / v

Единици = Kg / m3

За повече информация посетете линка по-долу, който се състои от подробна информация за

34 Основи на механиката на течности и хидравлични машини - FM Lab Viva

За разбирането,

Машинен инженер Blogger,

www.mechanicalstudents.com


Отговор 2:

Физическите значения на плътността и специфичната гравитация са:

По отношение на течностите, Плътността дава масата на единица обем на веществото. Това означава, че ако М е пълна маса на вещество, заемащо обем V, тогава плътността дава маса, концентрирана във всяка единица обем на веществото.

Числената му стойност се дава чрез съотношение на нетната маса към нетния обем на веществото.

Като има предвид, че Специфичната гравитация дава стойността на силата на гравитацията върху веществото, отнасяща се до силата на гравитация върху стандартно вещество. Например за течности ние приемаме водата като стандартна течност, а гравитацията върху нея като стандартно количество.

Числената му стойност се дава чрез съотношение на силата на гравитация върху неизвестно вещество спрямо гравитационната сила спрямо познатото стандартно вещество.

Оказва се, че е съотношение на плътностите, тъй като гравитационната константа е еднаква и за двете вещества.


Отговор 3:

А2А

Тук вече има няколко отговора, които обясняват това едно и също защо бих го направил. Нямам специално различно прозрение.

Плътността е маса, разделена на обем, така че има единици kg / m ^ 3.

Специфичната гравитация е точно тази, разделена на някои референтни материали, обикновено вода. Единиците се отказват, така че специфичната гравитация е безразмерна.


Отговор 4:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 5:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 6:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

ρdensity=Mass of materialVolume of material\rho_{\text{density}}=\dfrac{\text{Mass of material}}{\text{Volume of material}}

Aschemists,typically,wewouldquotedensitywithunitsofgmL1or[math]gcm3[/math].As chemists, typically, we would quote density with units of g•mL^{-1} or [math]g•cm^{-3}[/math].

Ontheotherhand,specificgravity,orrelativedensity,isthedensitycomparedtoareferencesubstance,typicallywater,forwhichρ=1gcm3,andthusspecificgravitiesaredimensionless.AspecificgravityLESSthanUNITYmeansthatthesubstancefloatsonwaterOn the other hand, specific gravity, or relative density, is the density compared to a reference substance, typically water, for which \rho=1•g•cm^{-3}, and thus specific gravities are dimensionless. A specific gravity LESS than UNITY means that the substance floats on water…

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 7:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 8:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 9:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 10:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................


Отговор 11:

Плътност = Плътността на течността се определя като съотношението на масата на течността към нейния обем.

Така масата на единица обем на флуида се нарича плътност.

Обозначава се с (rho). Единицата на плътност в системата на единица SI е kg на кубичен метър .... напр., Kg / m3 ......

rho = маса / обем ...

СПЕЦИФИЧНА ГРАВИТА = специфична гравитация се определя съотношение на теглото на течността на течността към теглото на стандартна течност ....

Накратко, измерена по отношение на плътността на водата е известна като спицифична гравитация ................