Каква е разликата между директна и непряка окислително-повторна реакция?


Отговор 1:

Химическата реакция, при която окисляването и редукцията протичат едновременно, се нарича редокс-реакция.

Директна редокс реакция е, когато окисляването и редукцията се извършват едновременно в един и същ контейнер / съд.

Косвена окислително-редукционна реакция е, когато окисляването и редукцията протичат отделно в различни контейнери / съдове / полуклетъци.


Отговор 2:

Индиректните редокс реакции са там, където редукцията и окисляването се извършват на отделни места.

Прототипичният пример е в електрохимична клетка, където имате два чаши, всеки от които съдържа разтвор и електрод, но са свързани само чрез "солен мост".

Директната редокс реакция е това, което обикновено виждате в общата химия. Смесвате някои неща заедно в един и същи съд, нещо се намалява и нещо друго се окислява.

Надявам се това да помогне!