Каква е разликата между магнитен момент и магнитен дипол?


Отговор 1:

Mostoftheforcefieldslikegravity,electricfieldormagneticfieldhaveasourcedistributionlikemass,chargeandcurrentsrespectivelythatgivesrisetothefield.Thepotentialofsuchfieldsdecreaseslike1rasonegoesawayfromanidealizedinfinitesimalsource.Most of the force fields like gravity, electric field or magnetic field have a source distribution like mass, charge and currents respectively that gives rise to the field. The potential of such fields decreases like \frac{1}{r} as one goes away from an idealized infinitesimal source.

1r \frac{1}{r}

Monopole:Thegravitationalpotentialofaplanet,farawayfromtheplanetcanbethoughtofasthatofapointmass,thispotentialthatfallsofflike1r,isknownasamonopolepotential.Monopole: The gravitational potential of a planet, far away from the planet can be thought of as that of a point mass, this potential that falls off like \frac{1}{r} , is known as a monopole potential.

Dipole:Whentherearetwoequalandoppositeelectricchargesclosetogether,atafarawaypointtheeffectofthenetchargeisnegligiblesothemonopoletermofthischargedistributioniszero.Theelectricpotentialofsuchachargedistributionissaidtobewellapproximatedbyadipoletermwholepotentialhasdistancedependenceof1r2Dipole: When there are two equal and opposite electric charges close together, at a far away point the effect of the net charge is negligible so the monopole term of this charge distribution is zero. The electric potential of such a charge distribution is said to be well approximated by a dipole term whole potential has distance dependence of \frac{1}{r^2}

Multipoles:Forarealisticsourcedistributions,thefarfieldpotentialcanbeexpandedtohavetermsofallpossiblepowers1rl,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof[math]1r3[/math]andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment.Multipoles: For a realistic source distributions, the far field potential can be expanded to have terms of all possible powers \frac{1}{r^l} , each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of [math] \frac{1}{r^3} [/math] and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

1r \frac{1}{r}

Sonowcomingbacktoyourquestion,foranyrealcurrentdistribution,themagneticpotentialfarawayfromthecurrentshasnumberofmultipoleterms(otherthanthemonopoleterm,whichisalwayszeroforthemagneticfield).Howeverwhenthecurrentisjustcontainedinoneclosedloopthenthedipoletermisthedominentone.Hencemagneticfieldstrengthsareoftenmeasuredintermsoftheirdipolemoments.Howeverdonotethateverymultipoletermcorrespondsonlytoanidealisedsourcedistribution.Theidealisedcurrentloopwithareaaandcurrent[math]I[/math]issaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole.So now coming back to your question, for any real current distribution, the magnetic potential far away from the currents has number of multipole terms (other than the monopole term, which is always zero for the magnetic field). However when the current is just contained in one closed loop then the dipole term is the dominent one. Hence magnetic field strengths are often measured in terms of their dipole moments. However do note that every multipole term corresponds only to an idealised source distribution. The idealised current loop with area a and current [math] I [/math] is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Дипол: Когато има два еднакви и противоположни електрически заряда близо един до друг, в далечна точка ефектът от нетния заряд е незначителен, така че монополният срок на това разпределение на заряда е нулев. Електрическият потенциал на такова разпределение на заряда се казва, че е приблизително приближен чрез диполен термин, целият потенциал зависи от разстоянието

1r2 \frac{1}{r^2}

Мултиполи: За реалистично разпределение на източниците потенциалът на далечното поле може да се разшири, за да има условия за всички възможни правомощия

1rl \frac{1}{r^l}

,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof1r3andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment., each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of \frac{1}{r^3} and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

Ref: Многополюсни моменти - USU Physics

Така че сега се връщаме към вашия въпрос, за всяко разпределение на реалния ток, магнитният потенциал, далеч от токовете, има множество многополюсни термини (различни от монополния термин, който винаги е нула за магнитното поле). Когато обаче токът се съдържа само в един затворен контур, тогава диполният термин е доминиращ. Следователно силата на магнитното поле често се измерва по отношение на техните диполни моменти. Имайте предвид обаче, че всеки многополюсен термин съответства само на идеализирано разпределение на източници. Идеализираният токов цикъл с площ

a a

andcurrentIissaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole. and current I is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Спомням си, че това определение на магнитен дипол, което се използва от повечето стандартни учебници, изпада в технически затруднения някъде, но не си спомням къде точно е проблемът.


Отговор 2:

Физиката както на електричеството, така и на магнетиката се основава на това как използваме тези свойства в нашите технологии. Те са комбинирани и калибрирани в електромагнитен спектър, но това е много ограничена част от безкрайната величина на електромагнитните вибрации. Човешкото съзнание има безкраен потенциал в електромагнитните действия на Вселената, но при вибрации, далеч по-фини от нашия суров EM спектър.

Физиката не може да възприема магнетиката, тъй като тя е основна за жизнената сила на Вселената. Магнитните полюси на планетата Земя са се пренаредили през 2003 г., за да се подготвят за новото магнитно изравняване в човешката ДНК, което започна през 2012 г.

Най-доброто, което мога да почувствам, когато играя с железни магнити, е, че има привличаща сила, която сякаш се основава на обратния закон, така че окончателното привличане става връзка. Чувството на отблъскване действа от закона на квадратите и никога не може да се свърже. Между тези две сили съществува монополен момент, който няма определение за здрав разум. В центъра на плътен, плосък кръгъл магнит има малка зона, в която се случва отблъскване, така че два магнита, които са свързани един към друг при преместване над тази точка, ще се разминат. [виж експеримента с магнитния човек в YouTube]

Магнитният дипол е нашето разбиране на север и юг или положително и отрицателно. Този тип мислене вижда за разлика от полюсите, които се привличат един към друг. Има парадокс в това, като материали като желязо, свързани в магнитно привличане.

В света на съзнанието кореспонденцията се случва чрез чувство - тонове. Те пътуват по Емоционални енергийни единици [ЕЕ], които се различават по размер като "като привлича да харесвам", които се движат в пространството, а не са го. Магнетиката “може да се разглежда като красотата и очарованието на женската, привличаща мъжката сила и жизненост в нея. Желанието на мъжа е да се премести в нея и да даде енергия. Връзката на един момент образува нов живот, а мъжкото желание отслабва и се оттегля.

Разликата между дипол, който е ос на север / юг на магнит, и магнитния момент е относителна към плътността на материята. В случай на железен магнит това ще бъде моментът, когато двата магнита се обединят.