Каква е разликата между едноизмерен вектор и вектор?


Отговор 1:

Inlinearalgebra,thedimensionofavectorishowlongitis.Anndimensionalvectorhas[math]n[/math]elementsinit.Soaonedimensionalvectorisjustascalar.Similarly,amatrixwouldhave[math]m×n[/math]elementsinit,sowewouldcallit[math]m×n[/math]dimensional.In linear algebra, the “dimension” of a vector is how long it is. An n-dimensional vector has [math]n[/math] elements in it. So a “one-dimensional vector” is just a scalar. Similarly, a matrix would have [math]m \times n[/math] elements in it, so we would call it “[math]m \times n[/math]-dimensional”.

Мисля, че искахте да кажете "ред" (на тензори), а не "измерение" (на вектори). Тензорите са обобщаването на векторите и матриците. Векторите са тензори от първи ред, а матриците са тензори от втори ред. Ако векторите са аналогични на „линиите“, а матриците са аналогични на „квадратите“, то тензорите от ред 3 биха били аналогични на „кубиците“.